Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepalingen

Leerling; ieder natuurlijk persoon die voor de diensten van Leerkanjer staat ingeschreven.

Bijlesdocent; de persoon die bijlessen of huiswerkbegeleiding verzorgt aan leerlingen van Leerkanjer.

Contractant; ieder natuurlijk persoon ouder dan 18 jaar, met wie Leerkanjer een overeenkomst sluit.

Begeleiding; hieronder wordt verstaan de begeleiding door middel van bijles of het begeleiden bij het maken en leren van het huiswerk.

Leerkanjer; Leerkanjer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64962717

Overeenkomst; verbintenis die tot stand komt tussen Leerkanjer en contractant na aanvaarding van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

Artikel 2 – Verplichtingen

2.1 Leerling is verplicht de eventuele benodigde gegevens voor de begeleiding correct en op tijd door te geven, zoals bijvoorbeeld studieresultaten, datums van proefwerken en overhoringen.

2.2 Contractant is verplicht om Leerkanjer alle inlichtingen te verschaffen omtrent de leerling die nodig zijn voor een goede uitoefening van de begeleiding. Hieronder vallen ook bijvoorbeeld allergieën of leer- of gedragsstoornissen.

2.3 Contractant dient zorg te dragen voor een tijdige betaling zoals vermeld in artikel 3.

2.4 Contractant is verplicht op tijd wijzigingen door te geven die van belang zijn voor facturatie en contact, zoals bijvoorbeeld een wijziging van e-mailadres.

2.5 Leerkanjer is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de leerling en contractant overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Eventuele informatie aan derden door Leerkanjer wordt uitsluitend verstrekt na goedkeuring contractant.

2.6 Leerkanjer heeft inspanningsverplichting ten opzichte van de leerling en contractant. Leerkanjer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvoldoendes of tegenvallende resultaten.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

3.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

3.2 Leerkanjer verstuurt facturen aan contractant via het bij inschrijving opgegeven geldig e-mailadres.

3.3 Indien Leerkanjer geen betaling binnen 14 dagen ontvangt, volgt er een betalingsherinnering via e-mail waarin de contractant de mogelijkheid krijgt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, zal Leerkanjer een incassobureau inschakelen die de kosten zal gaan verhalen. De daaruit voortvloeiende kosten komen volledig voor rekening van contractant.

3.4 Op verzoek is contante betaling mogelijk. Dit geschiedt aan het eind van elke begeleidingsles. Mocht er geen betaling plaatsvinden, zal er alsnog een factuur worden verstuurd, met inachtneming van artikel 3.

3.5. Actuele prijzen zijn terug te vinden op www.leerkanjer.nl. Eventuele prijswijzigingen zullen 30 dagen vooraf schriftelijk worden gecorrespondeerd met contractant.

3.6 Bij afname van een pakket wordt er geen restitutie verleend indien leerling het leerdoel eerder bereikt heeft dan het eind van het pakket.

Artikel 4 – Afspraken

4.1. Contractant of leerling is verplicht een afspraak minimaal 24 uur vooraf te annuleren. Als dit niet gebeurt, is Leerkanjer genoodzaakt het volledige bedrag van de afspraak in rekening te brengen. Bij ziekte of andere vorm van overmacht, mits vóór 11 uur ’s morgens doorgegeven, kan (indien mogelijk, in overleg) een andere dag worden ingehaald zonder dat hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.

4.2 Leerkanjer behoudt zich het recht voor een begeleiding te verschuiven respectievelijk te annuleren bij ziekte of andere vorm van overmacht. De bijlesdocent zal in overleg met contractant of leerling de begeleiding op een ander tijdstip inhalen, zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

4.3 In geval van te laat komen van een leerling, wordt toch de volledige begeleiding in rekening gebracht.

4.4 In overleg kan een afspraak tijdens schoolvakanties gemaakt worden. Leerkanjer is in ieder geval gesloten op nationale feestdagen.

Artikel 5 – Beëindiging van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst kan door Leerkanjer per direct worden ontbonden wegens gewichtige redenen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan;

* het ernstig en/of herhaaldelijk schenden van de algemene voorwaarden en/of huisregels.

* opzettelijk schade toebrengen aan eigendommen van Leerkanjer

* in geval van wanbetaling

* alcohol- en drugsgebruik van de leerling

In deze gevallen volgt er geen restitutie van de door contractant betaalde gelden.

5.2 Opzegging van de overeenkomst gebeurt schriftelijk door één van beide partijen, uiterlijk 14 dagen voor het eind van de lopende maand. Het startpakket loopt automatisch af. Aan het eind wordt afgesproken hoe de overeenkomst voortgezet wordt.

5.3 Voor losse lessen geldt deze opzegtermijn niet; deze kunnen schriftelijk door contractant worden opgezegd aan het einde van elke les.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Leerkanjer is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens de begeleiding.

6.2 Leerkanjer biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.

6.3 De aansprakelijkheid van Leerkanjer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn WA-verzekering die is afgesloten voor mogelijke schade die Leerkanjer tijdens de begeleiding kan worden aangerekend.

Artikel 7 – Algemeen

7.1 Door inschrijving aanvaarden leerling en contractant de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Indien contractant en leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht contractant zich deze algemene voorwaarden aan leerling bekend te maken en op te leggen en staat contractant er voor in dat leerling deze algemene voorwaarden naleeft.

7.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

7.3 De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

7.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7.5 Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Leerkanjer.

7.6 Naast deze algemene regels, zijn ook de huisregels een onderdeel van de overeenkomst. Deze kunt u vinden op www.leerkanjer.nl