INHOUDSOPGAVE
1. Jouw privacy
2. Waarvoor verwerkt Leerkanjer jouw persoonsgegevens
3. Persoonsgegevens die Leerkanjer vastlegt
4. Foto’s
5. Recht van verzet
6. Gebruik van persoonsgegevens door derden
7. Social media
8. Website van Leerkanjer
9. Vragen?
10. Meldpunt kwetsbaarheden
11. Wijziging privacybeleid
12. Verantwoording

1. Jouw privacy
Leerkanjer hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom wil Leerkanjer je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Leerkanjer persoonsgegevens verwerkt van leerlingen, contractanten en andere personen waarmee Leerkanjer een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Leerkanjer zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Leerkanjer, bijles- en huiswerkbegeleiding, Pimpernel 9, 5432 DV Cuijk.

In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder/voogd bedoeld.
In dit document waar gesproken wordt over eigenaresse, wordt Nancy van Ophuizen bedoeld. Leerkanjer heeft verder geen medewerkers in dienst waarvoor dit privacybeleid van toepassing is.

2. Waarvoor verwerkt Leerkanjer jouw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Leerkanjer je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die Leerkanjer uitvoert, verzamelt en verwerkt Leerkanjer persoonsgegevens van de relatie:
Voor het verwerken van de facturen.
Voor het evalueren van de lessen.
Voor het onderhouden van het contact.
Dit laatste geldt niet alleen voor bestaande relaties, maar ook voor relaties die mogelijk een contract met Leerkanjer af willen sluiten.

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de eigenaresse van Leerkanjer, die dat nodig heeft voor de uitvoering van haar functie.
Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal 2 jaar bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is Leerkanjer wettelijk verplicht deze 7 jaar te bewaren.

3. Persoonsgegevens die Leerkanjer vastlegt
Leerlinggegevens:
Naam [*]
Geslacht [*]
Geboortedatum [*]
(Evt) Mobielnr
Naam school
Groep/klas
Naam leerkracht/mentor
Gegevens ouder/voogd (is tevens contactpersoon)
Naam [*]
Straat en huisnummer [*]
Postcode en woonplaats [*]
Telefoonnummer [*]
Mobiel nummer 1
Mobiel nummer 2
E-mailadres [*]
Eventuele opmerkingen, ingevuld op inschrijfformulier.
[*] verplicht
Daarnaast wordt er door Leerkanjer na elke bijles een kort verslag gemaakt. In dit verslag wordt met een aantal regels vastgelegd wat de vorderingen zijn van de leerling en welke opvallende zaken tijdens de bijles gebeurd zijn. Deze verslagen worden meegenomen in de evaluaties met contractant.

Digitale gegevens worden lokaal opgeslagen en zijn middels software beveiligd. Tevens wordt er iedere dag een back up van gemaakt. Papieren gegevens worden in een klapper opgeslagen en opgeborgen in een kast.

4. Foto’s
Tijdens de bijles worden sporadisch foto’s gemaakt met als doel deze te plaatsen op social media. Hierbij worden geen leerlingen herkenbaar in beeld gebracht. Indien er toch een foto op staat waarvan jij vindt dat deze jouw privacy aantast, stuur dan een email naar info@leerkanjer.nl onder vermelding van de referentie naar de foto.

5. Recht van verzet
Indien je informatie wenst over welke gegevens Leerkanjer vastgelegd heeft, of wil je gegevens wijzigen, neem dan contact op met Leerkanjer via info@leerkanjer.nl.

6. Gebruik van persoonsgegevens door derden
Leerkanjer laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

7. Social media
Leerkanjer volgt actief het internet en socialmediakanalen, zoals Facebook en Twitter. Hierbij spant Leerkanjer zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Leerkanjer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Leerkanjer (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid verwerkt. Leerkanjer is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar socialmediakanalen of de content op haar socialmediakanalen. Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met Leerkanjer via info@leerkanjer.nl

8. Website van Leerkanjer
Leerkanjer heeft een eigen website www.leerkanjer.nl. Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Op de site van Leerkanjer zijn geen persoonsgegevens van relaties van Leerkanjer te vinden.

9. Vragen?
Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Leerkanjer, Pimpernel 9, 5432 DV Cuijk of via e-mail: info@leerkanjer.nl

10. Meldpunt kwetsbaarheden
Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in de systemen van Leerkanjer? Help dan door deze kwetsbaarheid te melden via info@leerkanjer.nl Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem verbeteren.

11. Wijzigingen privacybeleid
Leerkanjer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Leerkanjer een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Leerkanjer de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website of op social media.

12. Verantwoording
Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is de eigenaresse van Leerkanjer verantwoordelijk.
1 mei 2018